NS60L

Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 45
Length/Dài (L-mm): 236
Width/Rộng (W-mm): 127
Height/Cao (H-mm): 199
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 223
Type of terminal post/Loại cọc bình: P1
Layout/Bố trí: L0

LAYOUT